Saturday , May 28 2022

ยิ่ง กว่า โค นั น! มี นเรศวร เจ๋ง เผย ผล งาน สืบ ศพ คดี ฆาตกรรม จาก แมลงวัน[ad_1]

แมลงวัน ศพ

ยิ่ง กว่า โค นั น! มี นเรศวร เจ๋ง เผย ผล งาน สืบ ศพ คดี ฆาตกรรม จาก แมลงวัน

ศพ / วัน ที่ 27 พ.ย. ผศ.ดร. นพ วรรณ บุญ ชู อาจารย์ ประจำ ภาค วิชา จุล ชีววิทยา และ ปรสิตวิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ การ แพทย์ มหาวิทยาลัย นเรศวร พร้อม ด้วย นาย ปริญญา บุญ ชัย ประธาน กรรมการ บริษัท ซี นิ ธ เม ดิ ทัช จำกัด พร้อม คณะ ผู้ วิจัย ได้ เปิดเผย ผล งาน วิจัย แมลงวัน ที่ จะ น้ำ อากาศ การ ชันสูตร ด้าน นิติวิทยาศาสตร์ หลังจาก ได้ ศึกษา เกี่ยว กับ แมลงวัน มา นาน กว่า 20 ปี

โดย ผ ศ. ดร. นพ วรรณ เปิดเผย ว่า ตน ได้ ศึกษา เกี่ยว กับ แมลงวัน ตั้งแต่ สมัย เรียน ปริญญา ตรี เพื่อ ศึกษา ประโยชน์ ของ แมลงวัน ที่ ทุก คน ไม่ ชอบ โดย จาก การ ศึกษา พบ ว่า แมลงวัน ใน ประเทศไทย เรา มี จำนวน 96 ชนิด แมลงวัน ที่ พบ ได้ บ่อย และ มี ความ ใกล้ ชิด กับ Chrysomya megacephala and Chrysomya rufifacies are the main features of the Chrysomya rufifacies, and the แมะ วันหัวเขียว ชนิด เกี่ยวข้อง กับ ศพ มาก ที่สุด

ผศ.ดร. นพ วรรณ กล่าว ว่า ที่ ผ่าน มา มี ผู้ ริเริ่ม ใช้ ประโยชน์ จาก สัตว์ ขา ปล้อง ใน งาน ชันสูตร ด้าน นิติวิทยาศาสตร์ และ แมลงวัน เป็น สัตว์ ขา ปล้อง กลุ่ม แรก ที่ พบ ใน ศพ และ ทิ้ง ร่องรอย ใน ศพ นั่น คือ มี การ วางไข่ มี การ เจริญ เติบโต ของ ตัว อ่อน ดักแด้ และ ตัว เต็ม วัย ตาม ลำดับ ทำให้ สามารถ ใช้ ข้อมูล การ เจริญ เติบโต ของ แมลงวัน ใน การ ย้อน ไป หา ระยะ เวลา หลัง การ เสีย ชีวิต ได้ โดย เทียบ กับ การ เจริญ เต บ โต ของ แมลงวัน ที่ พบ ใน ศพ ดัง กล่าว

ผศ.ดร. นพ วรรณ เล่า ต่อ ว่า การ เจริญ เติบโต ของ แมลงวัน ชนิด เดียวกัน ใน ห้อง ปฏิบัติการ ซึ่ง การ หา ระยะ เวลา หลัง การ เสีย ชีวิต นั้น ถ้า พิจารณา จาก สภาพ ศพ เพียง อย่าง เดียว จะ ให้ ความ น่า เชื่อถือ ได้ ภายใน เวลา 24 ชั่วโมง และ ความ น่า เชื่อถือ จะ ลด ลง ตาม ลำดับ เวลา ที่ ผ่าน ไป

ดังนั้น ถ้า เป็น กรณี การ เสีย ชีวิต มากกว่า 24 ชั่วโมง การ ประเมิน ระยะ เวลา หลัง การ เสีย ชีวิต จาก การ เจริญ เติบโต ของ แมลง เป็น อีก ทาง หนึ่ง ที่ สามารถ ช่วย แก้ ปัญหา ดัง กล่าว ได้ นอกจาก นี้ แมลงวัน ยัง สามารถ ใช้ ประโยชน์ ใน การ แสดง ถึง การ เคลื่อน ย้าย พระ เย โฮ วา ห์ ที่ ตัว อักษร พระ เย โฮ วา ห์ วัน นี้ อาหาร ทั้งหลาย ของ พระ เย โฮ วา ห์ ที่ พระ คัมภีร์ พระ เย โฮ วา ห์ กรรม ของ มนุษย์

รวม ถึง เป็น หลักฐาน ใน การ ยืนยัน การ ทอดทิ้ง และ การ ทารุณกรรม ได้ แต่ ใน ทาง กลับ กัน แมลงวัน ยัง สามารถ อาจ ทำให้ เกิด ความ คลาดเคลื่อน ใน ที่ เกิด เหตุ ได้ เช่น เดียวกัน อาทิ การ สร้าง คราบ เลือด แปลกปลอม ใน ที่ เกิด เหตุ


ดังนั้น จำเป็น ต้อง มี ความ ระมัดระวัง ใน การ พิจารณา หลักฐาน ใน ที่ เกิด เหตุ ด้วย และ ที่ สำคัญ สัตว์ ขา ปล้อง เป็น หลักฐาน ที่ ผู้ กระทำความผิด มัก เพิกเฉย ไม่ ระวัง ใน การ ทำลาย หลักฐาน จาก สถาน ที่ เกิด เหตุ

แมลงวัน ยัง สามารถ บ่ง บอก ถึง ระยะ เวลา การ ตาย จาก ศพ ไม่ ว่า ทั้ง มนุษย์ สัตว์ ต่างๆ ได้ โดย ต้อง ศึกษา ความ แม่นยำ ของ แมลงวัน ให้ มาก ซึ่ง หาก นำ ไป ใช้ กับ นิติวิทยาศาสตร์ จำเป็น อย่าง ยิ่ง ต้อง มี ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน แมลงวัน ซึ่ง เมือง ไทย ยัง ถือว่า มี น้อย มาก ทำให้ การนำ แมลง สืบ ศพ ต้อง อาศัย เวลา นิดหนึ่ง ทำให้ ผ ศ. ดร. นี้ พระ เยซู ใน การ ศึกษา เกี่ยว กับ แมลงวัน มาก ขึ้น

โดย ร่วม กับ นาย ปริญญา บุญ ชัย ประธาน กรรมการ บริษัท ซี นิ ธ เม ดิ ทัช จำกัด ได้ ร่วม กัน พัฒนา แอ พ พลิ เค ชั่ น ใน การ ตรวจ สอบ แมลงวัน เบื้องต้น ใช้ ชื่อ iParasites โดย ได้ ใช้ เทคโนโลยี เทคโนโลยี ปัญญา ประดิษฐ์ AI chatbot เปิด ประสบการณ์ ใหม่ ให้ กับ นัก วิจัย และ ผู้ สนใจ ทั่วไป สามารถ จำแนก แมลงวัน ได้ อย่าง ถูก ต้อง และ รวดเร็ว

นาย ปริญญา กล่าว ว่า แอ ป iParasites เป็น จุด เริ่ม ต้น ใน การ พัฒนา งาน วิจัย และ การ เรียน รู้ ด้าน ปรสิตวิทยา ต่อ ไป นอกจาก นี้ แอ พ พลิ เค ชั่ น นี้ ยัง มี ฟังก์ชัน อื่น ที่ น่า สนใจ อาทิ อภิธาน คำ ศัพท์ (Glossary) ที่ รวบรวม คำ ศัพท์ เกี่ยว กับ ทาง ปรสิตวิทยา และ นิติ กีฏวิทยา ฟังก์ชัน Knowledge ที่ จะ ให้ ความ รู้ ที่ ทันสมัย ​​มี QR code scanner รูป แบบ 3 มิติ สามารถ แสก น ดู วิ วัฒนา การณ์ ของ ศพ ที่ แมลง เกาะ อยู่ ได้ อีก ด้วย

โดย อนาคต ก็ จะ มี การ พัฒนา ให้ ประชาชน ทั่วไป เรียน รู้ เกี่ยว กับ แมลงวัน อีก ด้วย โดย ผล งาน วิจัย ทั้งหมด นี้ คาด จะ สามารถ นำ ไป ใช้ได้ ดี ใน ต้น ปี หน้า ทั้ง แอ พ พลิ เค ชั่ น และ การนำ กระบวนการ ศึกษา แมลงวัน สืบ ศพ ล่าสุด ได้ มี การ จด อนุ สิทธิบัตร เป็น ที่ เรียบร้อย แล้ว

[ad_2]
Source link