Tuesday , January 18 2022

Internauci gratuluj ± Ma³gorzacie Rozenek ci ± ¿y. Na nowym zdjêciu widaæ brzuch[ad_1]

Ma³gorzata Rozenek-Majdan poprowadzi³a niedawno imprezê charytatywn ± na rzecz fundacji "Porozumienie bez Barier". Gwiazda na wydarzeniu pojawi³a siê ze swoim mê¿em, Rados³awem Majdanem. "Perfekcyjna" na imprezie wyst ± piła w eleganckiej sukni opinaj ± cej brzuch. Tak obcis³a kreacja spowodowa³a, i ¿w sieci ponownie zawrza³o na at ± y y y Ma³gosi.

Ma³gorzata Rozenek-Majdan gesture w ¡± ¿y?

O tym, ¿e Ma³gosia z Rados³awem spodziewaj ± siê dziecka mówi siê w mediach ju od d³u¿szego czasu. Para nie potwierdzi³a jeszcze tych doniesieñ, ale takse w dalszym ci ± gu im nie zaprzecza. Fani gwiazdy wiedz ± juæ jednak swoje i pod ostatnim zdjêciem Radka na Instagramie zaczêli juž nawet sk³adaæ "Perfekcyjnej" gratulacje.

| Liczny brzuszek! Dzidzia ro¶nie

Je veli to prawda, ¿e geste¶ Ma³gosiu w cią ¿y, to wielkie gratulacje i zdrówka. Radek bêdzie bardzo szczê¶liwy.

Cycles! Ale zazdroszczê, bardzo pozytywnie! Mam nadzieje, ¿e i mi siê uda w koñcu spe³niæ takie marzenie!

Gratulacje das Was i Waszego dzidziusia – czytamy pod zdjêciem Rados³awa.

Do³ ± czycie siê do gratulacji?

DH

[ad_2]
Source link