Tuesday , January 19 2021

Che3m. Poci ± g PKP Intercity mia³ tylko jeden wagon. Pasa¿erowie wskakiwali oknami12 listopada by³ mo¿e i dniem wolnym, ale pasażerowie z Chełma zapamiêtaj ± go zupe³nie inaczej. Na stacjê Che³m Miasto podjecha³ bowiem poci ± g TLK "Ogiñski", jakiego ma³o kto siê spodziewa³.

Na stacjê podjecha³ bowiem chyba jeden z najkrótszych w historii PKP Intercity sk³adów. Lokomotywa i jeden wagon. Efektów mo¿na siê domy¶laæ. Jak opisuje portal wirtualnychelm.pl, który zamie¶ci³ tež zdjêcia nietypowego sk³adu, z wyj¶ciem z poci ± gu mia³ nawet konduktor.

Poci ± g by ³ przepe³niony, ale konduktor ostatecznie przekaza³ pasa¿erom: Musz ± wysi ± ¶æ pasa¿erowie bez miejscówek w tym wagonie, ¿eby mogli wej¶æ pasa¿erowie z miejscówkami ".

Skoñczy³o siê ponownie chaosem, poniewaà raz, ¿e ma³o kto chcia³ z wagonu (jednego!) Wysiadaæ, a niektórzy po prostu … starali siê do niego wskakiwaæ. I to dos³ownie:


Source link