Saturday , January 22 2022

μ ¥ Àϸ®ÇÑ ± ¹: ÀÎÅÍÆú Àû »ö¼ö¹è ¿ä» Àü'ºÁú · £ μå ½Ä'ç Á¤¸®Çß'ù? ¡° '¸ ¥ ¥ ÀÌ¿¡ ° Ô³Ñ ° ¡¡±[ad_1]


¸¶ÀÌÅ © · Î'å »êü½º ÇüÁ|ÀÇ ºÎ¸ð¿¡'ëÇØ ° æÂûÀÌ ÀÎÅÍÆú Àû» ö¼ö¹è¸| ¿äç »ÇÑ ° ¡¿îμ ¥ ÃÖ ± Ù † º Áú · £ μåÀÇ ½Ä'çÀ» Á ¤¸®ÇÑ ° ÍÀ¸ · Î ¹àÇôÁ³'Ù.

¸¶ÀÌÅ © · Î'åÀº Áö³ÇØ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ ° ü · à »çÁøÀ» ¿Ã®®¸ç ¡° ¿ì¸® ¾¸¸¶ÀÇ ½Ä'ç. ¡° Áú · £ μå¿¡¼ ¾Æ¸¶ Á|ÀÏÅ «ÇÑ ± ¹½Ä'ç¿¡'Ù, Á|Àϸ¸³³' ÇѽÄ'çÀÏ ° Í¡ ± ÀÌ¶ó ° í ¼Ò ° ³ÇÑ ¹ ÀÖ'Ù. ÇØ'ç ° Խù ° Àº ÇöÀç »èÁ|μÈ» óÅÂ'Ù.

½ºÆ ÷ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¡¡° ¸¶ÀÌÅ © · Î'åÀÇ ºÎ¸ð ° ¡½Ä'çÀ »ÀÌ¹Ì '¥ ¸ ¥ ÀÌ¿¡ ° Ô³Ñ ± ä ° ÍÀ¸ · Î ¾Ë  ° í ÀÖ' Ù ‡ Ù ‡ Ù ‡ Ù ‡ Ù ‡ ا٠"Ù ‡ Ù ‡ اÙ" Ù ‡ ا٠"Ù ‡ اÙ" ¸¶ÀÌÅ © · Î'å ºÎ¸ð Ãø¿¡¼ ± × ° ¸ ° Ô'äÇÏ¶ó ° í ½ÃÄ × À »° ¡'ɼºμμ ¹èÁ|ÇÒ ¼ö ¾ø'ù¡ ± ° í Çß'Ù.

»Ê ¼ º, ¸¶ÀÌÅ © · Î'åÀÇ ºÎ¸ð¿¡ ° Ô» ç ± â¸|'çÇÑ ÇÇÇØÀÚμé¿¡ μû¸ £ ¸é ÀÌμéÀº Á³³ 1997³â, æºÏ Á|μμ¿¡¼ μ¿ ° íμ¿ Ù … Ù … Ù † ا٠"Ù ‡ اÙ" Ù … Ù † ا٠"Ù ‡ اÙ"

 ±  °  °  °                                                 ± .

Ù ‡ Ù ‡ ا٠… Ù ‡ ا٠… Ù ‡ ا٠" ± × · ¯³ª À̸̹ðÄ £ ÀÌ Á³³ 2015 Ñâ € Ñ Ñ ± ¹¿¡ ÀÔ ± ¹Çß'ø »ç½ÇÀÌ ÀÖ' ° ÍÀ¸ · Î ¾Ë · ÁÁ® ¿© ÀüÈ ÷ ÀÇ ± ¸½ÉÀ» ÀھƳ »° í ÀÖ'Ù.

ÇÑÆí ÃæºÏ Á|ãμ ° æÂû¼ÂººÁú · £ μå¿¡ ¸Ó¹ °° í ÀÖ' ½Å ¸ ð¾¾ ºÎºÎÀÇ ½Åº'À »è®º¸ÇÏ ± â À§ÇØ ÀÎÅÍÆú Àû» ö¼ö¹è¸| ¿ äà »Çß'Ù ° í 22ÀÏ ¹àÇû'Ù.

± Â ° Ú¼Ò ° ³
À̽'ÆÀ ± âÀÚ
Ù ‰ Ù "

[ad_2]
Source link